‘ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ನೆಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ’

Tuesday, June 5th, 2018

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 5-6-2018 , ಪುಟ 1

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 5-6-2018 , ಪುಟ 11

Vision

" To provide a value-based education to inculcate competitive spirit towards attainment of academic excellence "

Mission

" To provide holistic education that contributes to all-round Personality Development "