Menu
The National Education Society of Karnataka (Regd), Bangalore 560004
Accredited A Grade with a CGPA of 3.17 by NAAC

ನಾನು ದಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆದೆ !

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 5-6-2018 , ಪುಟ 7