Menu
The National Education Society of Karnataka (Regd), Bangalore 560004
Accredited by NAAC

ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಪ್ರಯೋಗಾಯಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 11-10-2023, ಪುಟ 2