Menu
The National Education Society of Karnataka (Regd), Bangalore 560004
Accredited A Grade with a CGPA of 3.17 by NAAC

ಡಾ.ಪಿ. ಸದಾನಂದಮಯ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 13-10-2012, ಪುಟ 3